Image caption

Cíle projektu:

Jelikož jazykové a interkulturní kompetence jsou důležitými faktory pro dobrý rozvoj v přeshraničním regionu AT-CZ, klade si projekt „BIG“ za cíl umožnit vzájemná společenská setkání, a vytvořit tak základ pro pozdější společný inovativní pracovní trh. Do tohoto procesu budou zapojeni take zástupci z řad politiky, veřejné správy a veřejnosti (především rodiče). Tímto se zvýší povědomí o nutnosti znalosti jazyka souseda a vícejazyčnosti v každodenním společenském a ekonomickém životě. V každé programové oblasti se v rámci projektu „BIG“ zintenzivní raná výuka jazyka souseda/vícejazyčnosti a interkulturní vzdělávání v mateřských a základních školách v přeshraničním regionu. Prvotním cílem je zvýšení kvality a kontinuity jazykové výuky v mateřské a základní škole s důrazem na přechod mezi MŠ a ZŠ. Raná a kontinuální jazyková výuka, výuka jazyka souseda / mateřského jazyka a zvýšení kvalifikovanosti učitelů by měla mít pozitivní vliv na žáky až do posledního školního stupně.

Základní výstupy jsou:

 • Vytvoření souhrnného balíčku pro budoucí práci pedagogů (příručky, vyučovací a učební materiály pro jazykové vzdělávání, které počítá se začleněním rodičů jako součástí společné výchovy a vzdělávání v teorii a praxi)
 • Vytvoření bilaterální vědomostní platformy pro lepší propojení inovativních metod a materiálů - kvalifikace učitelů podle aktuálních vědeckých poznatků
 • Vzájemná setkávání na všech úrovních budou orientována tematicky, hlavním témem je interkulturalita a integrace dětí a žáků.

Způsob provedení:

 • Podpora sociálních a komunikačních kompetencí od raného dětství
 • Výuka jazyka souseda a vícejazyčnosti v rámci inkluzivního přístupu v každodenním životě a učení v mateřských a základních školách
 • Testování postupů s institucionálním přesahem s přihlédnutím k jazykovému vzdělávání, které odpovídá věku dětí/žáků
 • Nová témata - např. polytechnická výuka a zdravý životní styl jsou kombinovány s výukou jazyků, kulturně srovnávány a rozšiřovány
 • Tvorba a testování vícejazyčných výukových materiálů

Inovativní:

 • Institucionální přesah u výše uvedených bodů (spolupráce mezi pedagogy mateřských a základních škol) a vytváření kontinuálního prostředí pro vzdělávání
 • Bilaterální propojení nabídek na téma kontinuální jazykové výuky na přechodu mezi MŠ a ZŠ a polytechnických témat pomocí vědomostní platformy
 • Zapojení vzdělávacích a veřejně správních institucí odpovědných za trvalé zajištění výsledků

Partneři projektu

v tomto projektu jsou:

Client name
Client name
Client name
Client name
Client name
Client name
Client name
 

Doba trvání

01.03.2016 – 31.10.2019

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 4.547.031,16 
Celkový ERDF-podíl: EUR 3.864.976,48

Vedoucí partner: EFRE EUR 1.252.163,90
Partner 2: EFRE EUR 481.825,05 
Partner 3: EFRE EUR 426.970,29
Partner 4: EFRE EUR 503.758,79 
Partner 5: EFRE EUR 569.840
Partner 6: EFRE EUR 481.894,04
Partner 7: EFRE EUR 148.524,41